Làm sao để tắt color highlight trong sublime text

Làm sao để tắt color highlight (tức là mấy cái dấu chấm màu xanh và mấy chỗ red skyblue cho khỏi sáng) trong sublime text

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?