Làm sao để chuyển dòng thứ 5 sang code python?

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define M 8

int board[M][M] = {  0  };
int X[8]= {-2, -2, -1, -1, 1, 1, 2, 2};
int Y[8] = {-1, 1, -2, 2, -2, 2,-1, 1};
int dem = 0;
int n;
//Hien thi ban co
void hienThi(){
	for(int i = 0; i < n; i++){
		for(int j = 0;j < n; j++){
			printf("%d", board[i][j]);
			printf("\t");
		}
		printf("\n");
	}
}
//Buoc di cua quan ma
void walk(int x, int y){
	++dem;
	board[x][y] = dem;
	for(int i = 0; i < 8; i++){
		if(dem == n * n){
			printf("Cac buoc di la:\n");
			hienThi();
			exit(0);
		}
		int u = x + X[i];
		int v = y + Y[i];
		//Neu hop le thi tien hanh di chuyen
		if(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n && board[u][v] == 0)
		walk(u,v);
}
	--dem;
	board[x][y] = 0;
}

int main(){
	printf("Nhap n:");
	scanf("%d",&n);
	int a,b;
	printf("Nhap vi tri ban dau.\nx:");
	scanf("%d",&a);
	printf("y: ");
	scanf("%d", &b);
	walk(a,b);
	//Thong bao neu khong tim duoc duong di
	printf("Khong tim duoc duong di. ");
return 0;
}


hiểu dòng 5, học python, viết lại những gì bạn hiểu bằng python

2 Likes

e cần gấp nên chỉ học bằng cách xem lướt qua các video trên youtube nên ko rõ mảng 2 chiều chuyển ra python như nào, bác biết thì chuyển hộ em với ak

int board[M][M] = {  0  };
printf("%d", board[i][j]);
board[x][y] = dem;

Cần gấp thì thuê người làm hộ đi bạn, diễn đàn không dành cho người ăn xổi. Thân

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?