Làm cách nào để cấp phát cho con trỏ 2 chiều nằm trong Struct?

Em muốn xây dựng 1 trường về ma trận để đa năng hóa các toán tử cộng và nhân giữa hai ma trận. Cụ thể struct của em có dạng như sau :smile:

typedef struct
{
int soCot;
int soDong;
int **mt;
}Matrix; 

các anh chị cho em hỏi em vậy bây giờ muốn cấp phát cho con trỏ mt nằm trong Struct thì sử dụng cách nào ạ? Sau đó cho em hỏi luôn cách delete ạ ? Em cảm ơn ạ !

1 Like
mt = new int*[soDong];
for (int i = 0; i < soDong; i++) {
  mt[i] = new int[soCot];
}

Khi muốn hủy:

if (mt) {
  for (int i = 0; i < soDong; i++) {
    delete[] mt[i];
  }
  delete[] mt;
}

3 posts were split to a new topic: Khai báo unsigned: 5 trong struct có ý nghĩa gì?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?