Làm 1 chương trình báo thức bằng Python như thế nào?

python

(Taka Shi) #1

Mình muốn làm 1 chương trình báo thức bằng python , mọi người giúp mình với :3


(Red Sand) #2

Ko lẽ báo thức luôn trên laptop :v


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?