Lập trình viên đầu tiên trên thế giới là một mỹ nữ

Cả thế kỷ trước khi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện, một phụ nữ Anh
xinh đẹp tên là Ada Lovelace đã miêu tả các yếu tố cơ bản làm nền tảng
lý thuyết cho bất kỳ ngôn ngữ máy tính nào.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?