Lỗi invalid operands of types double' and int' to binary operator '

Mình mới học c++ ,mình không biết sửa đoạn này thế nào ,mong các bạn giúp đỡ

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
	int x ;

	while (x<10000)
	{
	if(((-8*x+9*pow(x,3))%((2*x)-1)) ==0) cout<< x;
	}
	system("pause");
	return 0;
}

Vì hàm pow là hàm trả về double nên biểu thức (-8*x+9*pow(x,3)) có kiểu double nên không thể dùng phép modulo (%) của số nguyên được

sửa lại:
if(((-8*x+9*int(pow(x,3)))%((2*x)-1)) ==0) cout<< x;

2 Likes

vâng ,em cám ơn a đã giúp em :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?