Kiểm tra xâu A có phải là xâu con của xâu B hay không

Đầu vào từ bàn phím gồm 2dòng. Dòng đầu tiên chứa xâu A, dòng thứ hai chứa xâu B.(Độ dài 2 xâu không vượt quá 100).
In ra màn hình ‘‘YES" nếu A là xâu con của B, ngược lại, in ra ‘‘NO"
mn sửa giúp e với ạ.

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
  string s,s1;
  getline(cin,s);
  getline(cin,s1);
  int check=s.find(s1);
  if (check>-1) {
    cout<<"YES";
  } else {
    cout<<"NO";
  }
}
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{ char s1[20],s2[20];
char *p;
scanf("%s",&s1);
scanf("%s",&s2);
p=strstr(s2,s1);
if (p!=NULL) printf("YES");
else printf("NO");
}
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
bool is_a_contain_b(int A[], int n, int B[], int m);
int main( ){
  int A[100];
  int B[100];
  int n = sizeof(A)/sizeof(int);
  int m = sizeof(B)/sizeof(int);
  int k = 5;
  if(is_a_contain_b(A, n, B, m))
    printf("YES");
  else
    printf("NO");
}
bool is_a_contain_b(int A[], int n, int B[], int m){
  int i, j, k;
  bool res = false;
  if(n < m)
    return false;
  for(i = 0; i < n; i++){
    if(B[0] == A[i] && n - i >= m){
      k = i + 1;
      res = true;
      for(j = 1; j < m; j++, k++){
        if(B[j] != A[k]){
          res = false;
          break; 
}}    if(res)
        break;
}}
  return res;
}
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
	char a[100],m[100];
	fflush(stdin);
	int n=strlen(a)-1;
	int c=0,b=n;
	while(a[c]==' ')	c++;
	while(a[b]==' ') 	b--;
	for(int i=c;i<=b;i++){
		while(a[i]==' '&&a[i+1]==' '){
			for(int j=i;j<=b;j++){
				a[j]=a[j+1];
			}b--;
		}}
	for(int i=c;i<=b;i++)
	printf("%c",a[i]);
	for(int i=c;i<=b;i++){
		if(a[i]!=' '){
			int t=0;
			for(int k=c;k<i;k++)
				if(a[i]==a[k])
				t++;
			if(t==0)
			printf("%c ",a[i]);
}}
	for(int i=c;i<=b;i++){
		int t=0;
		int dem=0;
		if(a[i]!=' '){
				for(int k=0;k<=i-1;k++)
				if(a[i]==a[k])
				t++;
				if(t==0){ 
					for(int j=0;j<=n;j++){
						if(a[i]==a[j])
						dem++;
					}}}}
	fflush(stdin);
	char *k;
	k=strstr(a,m);
	if(k!=NULL)
				printf("YES");
	else
				printf("NO");
	return 0;
}

bạn tìm hiểu hàm find trong C++ xem

3 Likes

4 đoạn mã của bạn đều sai y như nhau à?

 1. Đoạn 1: Bạn làm ngược.
 2. Đoạn 2: Bạn làm ngược luôn.
 3. Đoạn 3: Không có phần nhập dữ liệu!?
 4. Đoạn 4: Không có phần nhập dữ liệu và viết hàng tá thứ, sau đó lại làm y như đoạn 2.
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?