Kiểm tra chuỗi đối xứng C++

Mình có code bằng C++ để kiểm tra chuỗi đối xứng bằng 2 cách, nhưng khi test thử thì code dùng hàm bị sai 1 số trường hợp như chuỗi “abca”, còn code k dùng hàm vẫn đúng, ai giúp em fix với ạ

 • C1: không dùng hàm:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  string s;
  cin>>s;
  int i,t=0;
  int n=s.size();
  for(i=0;i<n/2;i++)
  {
    if(s[i]==s[n-i-1])
      t=-1;
    else
      t=0;
  }
  if(t==-1)
    cout<<"palind";
  else
    cout<<"NOT";
}
 • C2: dùng hàm:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int pd(string s)
{
  int i;
  int n=s.size();
  for(i=0;i<n/2;i++)
  {
    if(s[i]==s[n-i-1])
      return -1;
    else
      return 0;
  }
}
int main()
{
  string s;
  cin>>s;
  if(pd(s)==-1)
    cout<<"palind";
  else
    cout<<"NOT";
}

Sai vì bạn đặt 2 return trong cả ifelse. Điều này có nghĩa là vòng lặp chạy duy nhất 1 lần là trả về kết quả luôn.
Cũng đặt biến t như cách không dùng hàm, rồi trả về t ở cuối hàm xem có tốt đẹp hơn không?

2 Likes

ok, mình fix dc r, cảm ơn bạn nha

hình như phải thêm lệnh break chỗ else nx mới đúng ấy

Đơn giản đi:

string str1 = "ABCD"; // chuỗi ban đầu
string str2 = str1.reserve(); // đảo ngược chuỗi
bool isSymm = str1 == str2;
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?