Kiểm tra các phần tử có trong mảng a và in các phần tử âm đó ra mảng b

Thế bài tập kiểm tra các phần tử có trong mảng a và in các phần tử âm đó ra mảng b như nào ạ

Haizzzz… Lại xuất hiện thành phần không chịu động não rồi đây… Bài toán đơn giản thế mà cũng hỏi… Dễ thôi, xét từng phần tử trong mảng a, nếu có phần tử nào bé hơn 0 aka phần tử âm thì gán cho mảng b. Anh không biết gì về C nên không đưa cho em code được đâu :rofl:.

1 Like
int j=0,m;
for(int i=0;i<n;++i){
   if(a[i]<0){
     b[j]=a[i];
     ++j;
   }
}
m=j;
2 Likes

Biến m dùng để làm gì vây? Biến n là gì, số phần tử trong mảng à? Lần sau viết code thì đặt trong cặp 3 dấu backquote/backtick(dấu huyền): ```.
Ví dụ:

let a = [0,1,2,3,-9,-7,-5];
let b = [];
for(let i=0; i< a.length; ++i){
  if(a[i]<0){
    b.push(a[i]);
  }
}
//Code ví dụ nên không được clean lắm, à cái này là code javascript, cũng có thể áp dụng trên nodejs, typescript,...
2 Likes

Học quen c thì sẽ biết n là gì mà :3

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?