Kiểm tra 1 đa giác có là đa giác đều hay không

Xây dựng một lớp point gồm:
Thuộc tính: float x, y
Phương thức là cấu tử, nhập
Xây dựng lớp Dagiac gồm:
Thuộc tính: Point *a và Size;
Phương thức:

  • Cấu tử.
  • Hủy: hủy đối tượng đã được khởi tạo.
  • Nạp chồng toán tử: >>, <<
    Hàm bạn:
  • KiemTra: kiểm tra xem đa giác có phải là tam giác hay không.
  • KiemTraCan: kiểm tra xem đa giác có phải đa giác cân hay không.

em phân vân phần kiểm tra đa giác từ n điểm nhập vào cân như thế nào ý ạ :(( mọi người có thể gợi ý cho e đc k ạ cảm ơn mọi người

Đều:

  • Tất cả các đỉnh cách đều tâm và bằng nhau
  • Tất cả các cạnh liền kề bằng nhau.
3 Likes

xác định tọa độ của tâm kiểu gì vậy bác :((

chọn 3 đỉnh bất kì => tìm được tâm đường tròn ngoại tiếp bằng cách tính giao của 2 đường trung trực (viết code có chút rắc rối nhưng nhìn cũng cũng chỉ là hệ pt bậc 1 mà thôi, làm từ từ cũng xong)

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?