Kí tự EOF là gì?

c++

(Sharkerman Coder) #1

Cho mình hỏi kí tự EOF trong C++ là gì?
Ví dụ như nhập một mảng đến khi nào gặp kí tự EOF.
Mình cảm ơn :smiley:


(Phạm Tiến Đạt) #2

EOF - End Of File : chỉ sự kết thúc việc đọc của 1 file


(Pham Van Hai) #3

Mời bạn tham khảo ở đây


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?