Không thể set Directory cho đầu ra của file

em có đặt đường dẫn cho tasks như hình như khi build thì nó cứ tự tạo output trong cùng thư mục với file
Mn giúp em với ạ (em dùng linux)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?