Không sắp xếp dc số 0?

Sao số 0 lại ko sắp xếp được nhỉ?

int sapxepS(int c[30],int t){
  for(int i=0;i<t;i++){
    for(int j=0; j<t-i;i++){
      if(c[j]>c[j+1]){
        int tam = c[j];
        c[j] = c[j+1];
        c[j+1] = tam;
      }
    }
  }

//////////////////////////////////
 
  cout<<t<<" out";
  for(int i=0;i<t;i++){
    cout << c[i]<<" ";
  }
  cout <<"out";
  int sapxep=sapxepS(c,t);
  for(int i=0;i<t;i++){
    cout << c[i]<<" ";
  }
  cout <<"out";

Kết quả
cái dãy có số 0 thì ko xếp đúng còn dãy kia thì chạy bình thường

Untitled

1 Like

Đã xong

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?