Không push code lên git được

Mọi người cho em hỏi với ạ.
Làm sao để fix lỗi “warning: LF will be replaced by CRLF in… The file will have its original line endings in your working directory” (em dùng GitHub Desktop ạ). (T_T) Hiccccc

Cái này do ký tự new line trên Windows nó khác trên Linux. Config lại git như sau (trong thư mục dự án):

git config core.autocrlf true

Rồi ammend commit đó lại xem: git commit --amend --no-edit

4 Likes
  1. tiêu đề và nội dung bài post của bạn không liên quan gì cả, trong hình mà bạn chụp chỉ có warning, không có thông báo lỗi nào
  2. nội dung đoạn log chỉ là warning, không phải lỗi, cũng chả liên quan gì chuyện push code
  3. lời khuyên: nếu là mình, mình sẽ search cái câu thông tháo đó nó có ý nghĩa là gì, LF là cái gì, CRLF là cái gì (thật ra là có chữ line endings cũng là một kiểu gợi ý),
    thông báo là để đọc và đưa ra hướng xử lý, nếu đọc và không biết thì tim trước, không được thì mới hỏi, chứ không phải thấy lỗi là đi hỏi mà chả thèm tìm hiểu
7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?