Không pip install thư viện được

381c672961c2ca9c93d3
Em vừa tải vscode với python về nhưng em pip3 hay pip j cũng không được ạ

Bạn cần set PATH Python và PIP để có thể gọi chương trình thực thi từ cmd hoăc Terminal !

3 Likes

cần setup ENV cho hdh trước, khi đó terminal mới hiểu được nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?