Không lưu được biến char


Tại sao em không lưu được biến char ạ ((
các biến khác như int, float vẫn bt ạ ((

“Hello” là chuỗi (hay mảng kí tự có thêm ‘\0’ trong C) chứ không phải là kí tự.

3 Likes

mh đổi lại thành char[] mà vẫn bị lỗi b ah ((

Nhớ nhầm, phải đặt [] ở sau tên biến :sweat_smile:.

1 Like


k đc b ôi ((… mới nhập môn nên bỡ ngỡ qa ))

Tên biến đặt trong dấu ngoặc kép thì thành chuỗi mất rồi :kissing:.

1 Like

ui…oke r b )) mà cái dấu [] sau tên biến số có tác dụng gì v b ?

Tạo ra mảng thay vì biến thông thường, mà cứ học tiếp chương trình học hiện tại là hiểu :V.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?