Không kết nối được với localhost khi cài XAMPP trong kali linux

Cứu em với , sau khi cài xong XAMPP trong kali linux , tất cả đều runing
Nhưng sau khi em vào localhost thì nó ghi là
Unable to connect , phải lamgf ntn bây giờ ?:expressionless:

Hi Fox Game.
Bạn dùng kali linux làm gì ? Nếu không có nhu cầu đặc thù thì chuyển qua dùng ubuntu.

1 Like

em đi làm pentset anh ạ , chủ yếu về web ,

Bạn xem đã config trong file host trong etc chưa.
Theo mình biết thì mặc định linux ko có chỉnh localhost như windows.

3 Likes
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	hoangthpcsc

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Vậy tiếp theo check port bạn connect đúng chưa?
Nếu đúng rồi mà ko được xem port có vấn đề không.
Đúng port mà lỗi thì xem có website chưa. Có bị trùng port ko, check log xem nó có in ra warning hay lỗi gì không.

2 Likes

em đặt trong file /opt/lampp/lampp thế này
1 đoạn em đã sửa

if testport 2145
	then
		$GETTEXT -s "fail."
		echo "XAMPP: " $($GETTEXT 'Another web server is already running.')
		return 1
	fi
	
	if test $ssl -eq 1 && testport 16443
	then
		$GETTEXT -s "fail."
		echo "XAMPP: " $($GETTEXT 'Another web server with SSL is already running.')
		return 1
	fi
	
	syntaxCheckMessage=$($XAMPP_ROOT/bin/httpd -t $apachedefines 2>&1)

Hi Fox Game.
Thử qua dùng apache xem. @_@!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?