Không in ra được dãy số sau khi sắp xếp

c

(Toàn) #1
//chuong trinh sap sep cac day so nguyen theo thu tu tang dan= con tro
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
void Init_Array(float *A, int n);
void Sort_Array(float *A,int n);
void In_Array(float *A, int n);
void Init_Array(float *A,int n){
	int i;
	for(i=0;i<n;i++){
		printf("nhap A[%d]",i);
		scanf("%f",(A+i));
	}
}
void Sort_Array(float *A, int n){
	int i,j;
	float temp;
	for(i=0;i<n-1;i++){
		for(j=i+1;j<n;j++){
			if(*(A+i)>*(A+j)){
				temp=*(A+i);
				*(A+i)=*(A+j);
				*(A+j)=temp;
			}
		}
	}
	return temp;
}
void In_Array(float *A,int n){
	int i;
	for(i=0;i<n;i++){
		printf("phan tu A[%d]=%6.2f",*(A+i));
	}
}
void main(void){
	float A[MAX];
	int n;
	printf("nhap n=");
	scanf("%d",&n);
	Init_Array(A,n);
	Sort_Array(A,n);
	In_Array(A,n);
	
}

Tại sao bài em ko in được ra giá trị của dãy sau khi đã sắp xếp


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Toàn.
Bạn thử debug chưa ?


(Toàn) #3

minh chua biet debug
+


(Tao Không Ngu.) #4

Hi Toàn.
Bạn tìm trên gg các bài hương dẫn debug xem.


(Kiến Lửa) #5

Bạn thử debug xem như thế nào. bạn thử thay hàm init trả về một con trỏ xem. Nếu dùng c++ có thể dùng tham chiếu. Hàm sort cho kiểu trả về là con trỏ xem như thế nào??


(Summoner's Rift) #6

ham void ma return cai gi =.=


(Kiến Lửa) #7

ý mình là thay void bằng con trỏ ấy
nó trả về một con trỏ


(rogp10) #8

Vấn đề là con trỏ nào? Mà sort sửa trực tiếp trên raw array cơ.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?