Không hiện icon ngoài Desktop trong kali linux

Em hiện đang dùng kali linux , không hiểu thế nào mà tất cả icon , phần mềm folder ở ngoài màn hìn mất hết dù trong folder Desktop vẫn có , thanh favorite bar thì vẫ còn , nó cũng không kéo thả cái gì ra ngoài màn hình được mà chỉ làm được với folder , em làm ntn bây giờ ?
:unamused::sweat:

bạn chỉnh trong phần icon như thế này xem
P/S: đừng nhìn cái tab ở trên :rofl:

em lạy bác , em dùng kali , cái tweak với cái settings nó khác lắm , tìm ở đâu giờ ? :expressionless:

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?