Khởi nghiệp khi không biết lập trình

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?