Khoa học máy tính chọn trường thế nào?

Em năm nay thi đại học. Các anh chị cho em hỏi Khoa học máy tính thì nên thi vào Bách khoa HCM hay Khoa học Tự nhiên ạ?

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?