Khóa Học Amazon Web Service căn bản 002

Khóa Học Amazon Web Service căn bản 002

Trong serie khóa học này, bạn sẽ có các khái niệm căn bản về S3, EC2, Cách tính chi phí dịch vụ AWS cũng như các khái niệm căn bản về nó.

Ngoài ra cuối khóa học tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sữ dụng S3 để chứa hình ảnh hoặc Video và sử dụng CloudFront làm CDN cho website của bạn mà cụ thể là Wordpress

Cuối cùng là phần nâng cao cung cấp các dòng lệnh để xử lý AWS cũng như scale website với ELB và nhiều hơn thế nữa.

Xem thêm https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-amazon-web-service-can-ban-002

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?