Khi nhả phím thì ASCII và scan code của phím đó có được xóa trong keyboard buffer?

Khi ta ấn 1 phím thì keyboard buffer sẽ nhận 1 giá trị ASCII và 1 giá trị scan code của phím đó.Vậy khi nhả phím thì 2 giá trị đó có bị xóa không hay sẽ làm gì khác?(Nếu không xóa thì keyboard buffer tràn thì sao ?)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?