Khảo sát TOEIC trong forum

Xin phép mọi người, cho mình khảo sát level tiếng anh của anh em trong forum nhé (kết quả ẩn danh ạ)

  • 100 -> 300
  • 300 -> 450
  • 450 -> 650
  • 650 -> 850
  • 850 -> 990

0 voters

1 Like

Có IELTS thôi :rofl:

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?