Khai báo trong int main() và ngoài int main ()

image
cho mình hỏi khai báo biến ngoài int main() và trong int main () khác nhau như thế nào??? và tác dụng của nó là gì ah

b tìm hiểu thêm về khái niệm Biến cục bộ và biến toàn cục nhé.
//Comment: ở trên khai báo 2 cái long liên tiếp là khai báo sai rồi

2 Likes

Như @Phuong_Utc đã chỉ, cậu có thể nghiên cứu thêm 2 concept đó.
Có một khái niệm gọi là scope của biến (phạm vi của biến). Biến của cậu chỉ tồn tại trong phạm vi scope mà nó được khai báo. Cậu có thể xem ví dụ dưới đây.

int c; // biến c có thể được access ở mọi nơi. Đây là biến toàn cục (global variable)

int main() {
  int a; // biến a chỉ tồn tại trong hàm main. Ngoài hàm main, a không tồn tại.
  if(...) {
    int b = 0; // biến b chỉ tồn tại trong phạm vi của khối lệnh if
    // ...
  }
  b = 1; // Ngoài phạm vi của biến, biến b không thể được access nữa
  a = 2; // biến a vẫn có thể được access
}

a = 3; // biến a không thể được access
4 Likes

long long là 1 khai báo hợp lệ
long long == long long int >= int64_t

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?