Khai báo hàm lạ lùng trong Python

def encrypt_caesar(plaintext: str) -> str:
dòng khai báo này có nghĩa là gì ạ? Giải thích giúp em/mình với

Cú pháp này không bắt buộc và trình thông dịch Python sẽ không phân tích mấy cái này, phải sử dụng thêm 1 chương trình ngoài.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?