Invalid operands of types 'void' and 'bool' to binary 'operator=='

c++

(Trần Hải Anh) #1

Mình đã sai ở đâu vậy ? :zipper_mouth_face:

 #include <iostream>

  using namespace std;

  void NhapMang(int a[], int n)
  {
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
      cout << "Phan tu thu " <<i +1 << " ";
      cin >> a[i];
    }
  }
  void XuatMang(int a[],int n)
  {
    for (int i=0;i<n;i++)
    {

      cout << "Phan tu mang a[" <<i << "] " << a[i]<<endl;
    }
  }
  void KiemTraSNT(int n)
  {
    bool KT = true;

    if(n<2)
    {
    KT = false ;
    }
     else
     {
      if (n > 2 && n%2==0)
       {
        KT = false;
      }
      else
       {
        for (int j=3; j<n;j=j+2)
        {
          if (n%j==0)
          {
            KT = false;
            break;
          }
         }
       }
      }
    //return KT;
  }
  void XuatSoNguyenTo(int a[],int n)
  {
    for (int i =0; i<n;i++)
    {

      if (KiemTraSNT(a[i]) == true)
      {

      cout << a[i] << " ";
      }

     }
  }
  void XuatSoSieuNguyenTo(int a[], int n)
  {
    for (int i =0; i<n;i++)
    {
      int tam = a[i];
      bool KT =true;
      while (tam != 0)
     {
      KT =true;
      if (KiemTraSNT(tam) == true)
      {
      // for (int i )
      tam = tam/10;
      // cout << a[i] << " ";
      }
      else
      {
        KT = false;
        break;
      }

     }
     if (KT == true)
     {
       cout << a[i] <<" ";
     }

     }
  }
  int main()
  {
    int a[100];
    int n;
    cout <<"Nhap so phan tu cua mang: ";
    cin >> n;
    NhapMang(a,n);

    cout << "XUAT MANG";
    XuatMang(a,n);
    cout << "\nSo nguyen to";
  XuatSoNguyenTo(a,n);
    cout << "\nSO sieu nguyen to";
    XuatSoSieuNguyenTo(a,n);
  return 0;
  }

(SITUVN.gcd) #2
void KiemTraSNT(int n)
if (KiemTraSNT(a[i]) == true)

Hàm KiemTraSNT() trả về void mà lại so sánh với bool

Đoạn cuối hàm:

//return KT;

Rõ là đi đúng rồi mà lại không đi tiếp.
Sửa kiểu trả về là bool.


(Trần Hải Anh) #3

thank bác, vật vã cả buổi chiều vì cái lỗi này


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?