IndentationError: unexpected indent

import pyttsx3

from datetime import date

from datetime import datetime

engine = pyttsx3.init()

voices = engine.getProperty('voices')

engine.setProperty('voice', voices[1].id)

rb = ""

rate = engine.getProperty('rate')

engine.setProperty('rate', 130)

print("Just ask if you want")

print("Disclaimer: Don't capital in the first letter")

print("Remember to capital in name of people or whatever")

  while True:

  you = input()

  print("You: " + you)

  if you == "":

    rb = "I can't understand, type again"

  elif "hello" in you:

    rb = "Hello Hai Anh"

  elif "today" in you:

    today = date.today()

    rb = today.strftime("%B %d, %Y")

  elif "time" in you:

    now = datetime.now()

    rb = now.strftime("%H hours %M minutes %S seconds")

  elif "number one of Osu" in you:

    rb = "WhiteCat"

  elif "bye" in you:

    rb = "Bye Hai Anh ^_^"

    engine.say(rb)

    engine.runAndWait()

    break

  else:

    rb = "I can't understand, please let me know"

  print("Bot: " + rb)

  engine.say(rb)

  engine.runAndWait()

Hiện tại cái dòng code của em là như thế này, em không thấy tìm thấy lỗi nhưng nó cứ báo lỗi, em mới học ạ

Chỗ while True: ấy, thụt vô đầu dòng.
Thường khi báo IndentationError: unexpected indent nó luôn báo line nào mà. Bạn ráng ráng đọc và dịch lỗi sẽ thấy thôi.

4 Likes

tại mình thấy trên video dạy cũng để thế hay sao mà mình làm y hệt vậy mà không được, cảm ơn bạn nha! ^-^

Làm gì có video nào dạy sai thế

2 Likes

tại vì mình không để ý đoạn đó nên mình tưởng vậy ấy mà

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?