#include "" và #include <> khác nhau như thế nào?

#include "..." vs #include<>
khác nhau chỗ nào vậy m.n

1 Like

#include "..." là đưa vào file do chính mình tạo ra. Đó chính là file.h mà mình tạo bằng cách new -> empty file -> ..." đại loại vậy

#include <> là để đưa vào thư viện có sẵn của compiler (của ngôn ngữ đó)

Trong ebook này, ngay phần đầu, có nói về cái đó.

3 Likes

#include "..." dùng để include một file trong project của mình. Nếu xài kiểu này thì phải xác định đường dẫn tương đối (so với file hiện tại), hoặc đường dẫn tuyệt đối tới file được include.
#include <> dùng để include một file có sẵn trong include directory, hoặc của compiler.

file code mình tạo ra vẫn có thể dùng #include <> nếu thư mục chứa file code được thêm vào include directory.

Việc thiết lập include directory là tùy vào IDE hoăc compiler.
Trong Visual Studio bạn có thể thiết lập trong
Click phải Project --> Property --> C/C++ --> General --> Include directory

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?