In ra số có số E

hi mọi người, em có vài lỗi chỗ hàm xuất ra y, cụ thể rằng khi x > 1.000.000 thì hàm y sẽ có số e mọi người giúp em khắc phục với

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main(){
  int x;
  cin>>x;
  long int y=0;
  if(x<=5000000){
    y=x*0.05;
  }
  else if(x>5000000 && x<=10000000){
    y=(x-5000000)*0.1 + 5000000*0.05;
  }
  else if(x>10000000 && x<=18000000){
    y=(x-10000000)*0.15 + (5000000*0.15);
  }
  else if(x>18000000 && x<=32000000){
    y=(x-18000000)*0.2 + 13000000*0.15;
  }
  else if(x>32000000 && x<=52000000){
    y=(x-32000000)*0.25 + 14000000*0.2 + 13000000*0.15;
  }
  else if(x>52000000 && x<=80000000){
    y=(x-52000000)*0.3 + 20000000*0.25 +14000000*0.2 +13000000*0.15;
  }
  else{
    y=(x-80000000)*0.35 + 28000000*0.3 + 20000000*0.25 +14000000*0.2 +13000000*0.15;
  }
  cout<<round(y*12);
  return 0;
}

bạn thử cout<<fixed<<round(y*12);
xem có được ko?

1 Like

cảm ơn bạn nha mình làm được rồi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?