In ra màn hình từ 1 đến 1000 không dùng loop, không dùng if

Thi thoảng trên stack có mấy cái đố vui hay phết.
Yêu cầu là in ra màn hình từ 1 -> 1000 không chơi vòng lặp, không chơi if.
Tất nhiên là ko chơi copy lệnh print 1000 lần :v.

:wink: nhìn code dị phết.

4 Likes

Đọc code thì không hiểu lắm. Có ai giải thích được không ta.
Mới nghĩ tới đệ quy thôi. Nhưng tới 1 thì phải dùng if mới dừng được.

1 Like
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void f(int j)
{
  static void (*const ft[2])(int) = { f, exit };
  printf("%d\n", j);
  ft[j/1000](j + 1);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  f(1);
}

Trong hàm f chứa 2 con trỏ hàm, phần tử index là 0 trỏ đến chính f, phần tử index 1 trỏ đến exit.
j/1000 luôn bằng 0 khi j < 1000 (do j là int).
Mỗi lần đệ quy thì j cộng lên 1 cho đến 1000.

Nhưng đoạn code này mới dị

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void main(int j) {
 printf("%d\n", j);
 (&main + (&exit - &main)*(j/1000))(j+1);
}

Như nói ở trên j < 1000 thì j/1000 luôn bằng 0. Với trường hợp j < 1000

(&main + (&exit - &main)*(j/1000))(j+1)

sẽ tương đương với

(&main + (&exit - &main) *0)(j+1);
(&main)(j+1);

còn j = 1000 thì

(&main + (&exit - &main) *1)(1001);
(&exit)(1001);

Cái đoạn code dị đó mà complie với C++ chắc là error :smiley: vì theo chuẩn C++ đệ qui hàm main là không được.

2 Likes

Đệ quy có chơi không ?

:wink: Kiểu gì cũng được trừ dùng câu lệnh điều kiện và vòng lặp.

printf(“1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n11\n12\n13\n14\n15\n16\n17\n18\n19\n20\n21\n22\n23\n24\n25\n26\n27\n28\n29\n30\n31\n32\n33\n34\n35\n36\n37\n38\n39\n40\n41\n42\n43\n44\n45\n46\n47\n48\n49\n50\n51\n52\n53\n54\n55\n56\n57\n58\n59\n60\n61\n62\n63\n64\n65\n66\n67\n68\n69\n70\n71\n72\n73\n74\n75\n76\n77\n78\n79\n80\n81\n82\n83\n84\n85\n86\n87\n88\n89\n90\n91\n92\n93\n94\n95\n96\n97\n98\n99\n100\n101\n102\n103\n104\n105\n106\n107\n108\n109\n110\n111\n112\n113\n114\n115\n116\n117\n118\n119\n120\n121\n122\n123\n124\n125\n126\n127\n128\n129\n130\n131\n132\n133\n134\n135\n136\n137\n138\n139\n140\n141\n142\n143\n144\n145\n146\n147\n148\n149\n150\n151\n152\n153\n154\n155\n156\n157\n158\n159\n160\n161\n162\n163\n164\n165\n166\n167\n168\n169\n170\n171\n172\n173\n174\n175\n176\n177\n178\n179\n180\n181\n182\n183\n184\n185\n186\n187\n188\n189\n190\n191\n192\n193\n194\n195\n196\n197\n198\n199\n200\n201\n202\n203\n204\n205\n206\n207\n208\n209\n210\n211\n212\n213\n214\n215\n216\n217\n218\n219\n220\n221\n222\n223\n224\n225\n226\n227\n228\n229\n230\n231\n232\n233\n234\n235\n236\n237\n238\n239\n240\n241\n242\n243\n244\n245\n246\n247\n248\n249\n250\n251\n252\n253\n254\n255\n256\n257\n258\n259\n260\n261\n262\n263\n264\n265\n266\n267\n268\n269\n270\n271\n272\n273\n274\n275\n276\n277\n278\n279\n280\n281\n282\n283\n284\n285\n286\n287\n288\n289\n290\n291\n292\n293\n294\n295\n296\n297\n298\n299\n300\n301\n302\n303\n304\n305\n306\n307\n308\n309\n310\n311\n312\n313\n314\n315\n316\n317\n318\n319\n320\n321\n322\n323\n324\n325\n326\n327\n328\n329\n330\n331\n332\n333\n334\n335\n336\n337\n338\n339\n340\n341\n342\n343\n344\n345\n346\n347\n348\n349\n350\n351\n352\n353\n354\n355\n356\n357\n358\n359\n360\n361\n362\n363\n364\n365\n366\n367\n368\n369\n370\n371\n372\n373\n374\n375\n376\n377\n378\n379\n380\n381\n382\n383\n384\n385\n386\n387\n388\n389\n390\n391\n392\n393\n394\n395\n396\n397\n398\n399\n400\n401\n402\n403\n404\n405\n406\n407\n408\n409\n410\n411\n412\n413\n414\n415\n416\n417\n418\n419\n420\n421\n422\n423\n424\n425\n426\n427\n428\n429\n430\n431\n432\n433\n434\n435\n436\n437\n438\n439\n440\n441\n442\n443\n444\n445\n446\n447\n448\n449\n450\n451\n452\n453\n454\n455\n456\n457\n458\n459\n460\n461\n462\n463\n464\n465\n466\n467\n468\n469\n470\n471\n472\n473\n474\n475\n476\n477\n478\n479\n480\n481\n482\n483\n484\n485\n486\n487\n488\n489\n490\n491\n492\n493\n494\n495\n496\n497\n498\n499\n500\n501\n502\n503\n504\n505\n506\n507\n508\n509\n510\n511\n512\n513\n514\n515\n516\n517\n518\n519\n520\n521\n522\n523\n524\n525\n526\n527\n528\n529\n530\n531\n532\n533\n534\n535\n536\n537\n538\n539\n540\n541\n542\n543\n544\n545\n546\n547\n548\n549\n550\n551\n552\n553\n554\n555\n556\n557\n558\n559\n560\n561\n562\n563\n564\n565\n566\n567\n568\n569\n570\n571\n572\n573\n574\n575\n576\n577\n578\n579\n580\n581\n582\n583\n584\n585\n586\n587\n588\n589\n590\n591\n592\n593\n594\n595\n596\n597\n598\n599\n600\n601\n602\n603\n604\n605\n606\n607\n608\n609\n610\n611\n612\n613\n614\n615\n616\n617\n618\n619\n620\n621\n622\n623\n624\n625\n626\n627\n628\n629\n630\n631\n632\n633\n634\n635\n636\n637\n638\n639\n640\n641\n642\n643\n644\n645\n646\n647\n648\n649\n650\n651\n652\n653\n654\n655\n656\n657\n658\n659\n660\n661\n662\n663\n664\n665\n666\n667\n668\n669\n670\n671\n672\n673\n674\n675\n676\n677\n678\n679\n680\n681\n682\n683\n684\n685\n686\n687\n688\n689\n690\n691\n692\n693\n694\n695\n696\n697\n698\n699\n700\n701\n702\n703\n704\n705\n706\n707\n708\n709\n710\n711\n712\n713\n714\n715\n716\n717\n718\n719\n720\n721\n722\n723\n724\n725\n726\n727\n728\n729\n730\n731\n732\n733\n734\n735\n736\n737\n738\n739\n740\n741\n742\n743\n744\n745\n746\n747\n748\n749\n750\n751\n752\n753\n754\n755\n756\n757\n758\n759\n760\n761\n762\n763\n764\n765\n766\n767\n768\n769\n770\n771\n772\n773\n774\n775\n776\n777\n778\n779\n780\n781\n782\n783\n784\n785\n786\n787\n788\n789\n790\n791\n792\n793\n794\n795\n796\n797\n798\n799\n800\n801\n802\n803\n804\n805\n806\n807\n808\n809\n810\n811\n812\n813\n814\n815\n816\n817\n818\n819\n820\n821\n822\n823\n824\n825\n826\n827\n828\n829\n830\n831\n832\n833\n834\n835\n836\n837\n838\n839\n840\n841\n842\n843\n844\n845\n846\n847\n848\n849\n850\n851\n852\n853\n854\n855\n856\n857\n858\n859\n860\n861\n862\n863\n864\n865\n866\n867\n868\n869\n870\n871\n872\n873\n874\n875\n876\n877\n878\n879\n880\n881\n882\n883\n884\n885\n886\n887\n888\n889\n890\n891\n892\n893\n894\n895\n896\n897\n898\n899\n900\n901\n902\n903\n904\n905\n906\n907\n908\n909\n910\n911\n912\n913\n914\n915\n916\n917\n918\n919\n920\n921\n922\n923\n924\n925\n926\n927\n928\n929\n930\n931\n932\n933\n934\n935\n936\n937\n938\n939\n940\n941\n942\n943\n944\n945\n946\n947\n948\n949\n950\n951\n952\n953\n954\n955\n956\n957\n958\n959\n960\n961\n962\n963\n964\n965\n966\n967\n968\n969\n970\n971\n972\n973\n974\n975\n976\n977\n978\n979\n980\n981\n982\n983\n984\n985\n986\n987\n988\n989\n990\n991\n992\n993\n994\n995\n996\n997\n998\n999\n1000\n”);

16 Likes

@@ đọc loá cả mắt :sandal:

Kiên trì :))
Xứng đáng có tố chất dân lập trình :smile:

#include <iostream>

bool printUpTo1000(int n)
{
  return (n-1001) && (std::cout << n << " ") && printUpTo1000(n+1);
}

int main()
{
  printUpTo1000(1);
}

đệ quy thì dễ rồi

7 Likes

Bạn cho mình hỏi chỗ lệnh return nó chạy như thế nào vậy??? 2 lệnh cout vs đệ quy thì mình hiểu, chỉ có cái n-1001 là mình không hiểu nó chả true false ra sao

trong C++ thì số 0 tương đương với false, còn lại số âm hay dương gì đều là true. n-1001 tức là nếu n == 1001 thì n-1001 trả về 0 tức là false => ngừng in.

ghi là n<=1000 hay n < 1001 cũng được, để n-1001 cho dzui :sweat_smile:

2 Likes

Nếu ( n - 1001) khác 0 thì nó là true -> nhảy sang cái && tiếp.
Nếu ( n - 1001) bằng 0 thì nó là false -> không thỏa mãn điều kiện nên return false luôn, không print ra màn hình 1001 nữa. Dừng ở việc hiển thị 1000.

2 Likes

(y) Thật không thneer tin nổi

đệ quy có cho không mấy mem :V

Viết vài dòng code và ghi ra file text rồi copy lại. Kiên trì gì nhỉ :smile:

2 Likes

Vấn đề là có dùng loop để xuất nội dung file text không :smile:

tại sao lại return (n - 1001) vậy bạn ?

Bạn ấy đã giải thích rồi.

2 Likes

Ngoài ra không có phép trừ hai con trỏ bất kì :smiley: chỉ có trừ hai con trỏ cùng trỏ vào một vùng nhớ, hay lệch đi một ô (+1).

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?