In ra 1 số lớn nhất trong 4 số a b c d, nếu 4 số bằng nhau in ra không có số lớn nhất

#include <stdio.h>
int main()
{
int a, b , c ,d ;
int max=0;
printf("nhap a:");
scanf("%d",&a);
printf("nhap b:");
scanf("%d",&b);
printf("nhap c:");
scanf("%d",&c);
printf("nhap d:");
scanf("%d",&d);
if(a>b && a>c && a>d)
{
	max=a;
	printf("so lon nhat la %d",max);
	
}
else if(b>a && b>c &&d)
{
	max=b;
	printf("so lon nhat la %d",max);
	
  }
 else if(c>a && c>b && c>d)
  {
	max=c;
	printf("so lon nhat la %d",max);

}
else if(d>a && d>b && d>c ){
	max=d;
	printf("so lon nhat la %d",max);
   }
          else {
	      printf(" khong co so lon nhat");
    }
      return 0;
   }

em có thắc mắc như thế này nếu như a là số lớn nhất thì em code là a=max nó ra kết quả là 0
còn em đổi lại là max = a thì nó ra đúng kết quả . Mọi người giải thích giúp em với ạ !!! em cảm ơn

Vậy thì biến max sinh ra để làm gì?

2 Likes

em tạo biến max để gán giá trị lớn nhất trong a b c d

Thế thì sao gán a = max được, rõ ràng là sai mục đích rồi.

2 Likes

Xem ra biến max trong đoạn mã của bạn “bị” vô nghĩa mất rồi. Chỉ dùng để in ra:

	max=a;
	printf("so lon nhat la %d",max);

Khác gì dùng:

	printf("so lon nhat la %d",a);

max chỉ để làm vậy thôi à??? Nó làm hơn thế nữa, bạn sử dụng max sai mục đích rồi.

Và sao lại gán a = max?

2 Likes

à đúng r há :sweat_smile::sweat_smile: đúng là vô nghĩa thiệt :sweat_smile:
mình thì nghĩ là nếu a lớn nhất thì a = max cũng giống như max =a rồi lấy nó in ra giá trị

1 Like

Chắc gì lúc nào cũng là a lớn nhất. Nếu lúc nào a cũng lớn nhất rồi thì cần cóc gì lập trình lằng nhằng cho mệt.

1 Like

Bài này đặt ra là để tìm hiểu cách suy nghĩ của newb :smiley:

Nếu có cân đòn thì dễ hình dung hơn.

3 Likes

nếu như mình nhập 2 số lớn nhất đều bằng nhau thì nó sẽ in ra kết quả như thế nào !
mình nghĩ code như vậy chưa hoàn chỉnh
mình cũng đang thắc mắc phần bài tâp này đây
mình sinh viên năm nhất ạ!!!

MÌnh đã gợi ý rồi :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?