Import Class từ file .ipynb trên Colab sang file thực thi bị lỗi

Cho mình hỏi mình có file minivggnet.ipynb nằm cùng thư mục với file chạy trên Colab. Mình đã mount drive và chuyển đến thư mục hiện tại. Mình muốn import một class nằm trong file minivggnet.ipynb vào file thực thi nhưng không được. Bác nào biết chỉ mình với.

image

1 Like

Bạn chỉ có thể import class từ file .py thôi, vì Python không biết làm thế nào để import từ file .ipynb.

1 Like

OK để mình thử xem sao, cám ơn bạn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?