Implements 2 Interface có method trùng tên trong Java OOP

Em đang tìm hiểu sâu vào OOP trong java đang gặp vấn đề về Interface. Anh (chị) nào biết hỗ trợ em với.
1 Class Implements 2 Interface có method trùng tên thì nó sẽ ntn ? Em có tìm hiểu thì java 8 có thêm default để giải quyết cái này phai ko ?

Nếu trùng tên, trùng tham số và:

  • Trùng kiểu trả về thì không vấn đề gì. Cứ ghi đè (@Override) bình thường. Trình biên dịch tự hiểu là ghi đè cho cả 2.
  • Ngược lại, kiểu trả về khác nhau. Hoàn toàn KHÔNG có cách nào triển khai được.

Phương thức mặc định (default) trong Java 8 chỉ nhằm mục đích (duy nhất) là khi lớp triển khai KHÔNG ghi đè thì nó sẽ gọi phương thức mặc định từ giao tiếp (interface).

Xét mặt nào đó thì nó giống như lớp trừu tượng (abstract class).
Chỉ khác là chỉ có thể kế thừa từ MỘT lớp trừu tượng; còn giao tiếp thì triển khai được NHIỀU.

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?