If You're Using Java’s Scanner Class for Keyboard Input, You're Doing it Wrong

5 Likes

Thật ra thì có 2 cách để nhập từ bàn phím:

  • Scanner
  • BufferReader

Nhưng có vẻ mọi người hay dùng Scanner nhiều hơn vì nó khai báo ngắn hơn :joy:

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-scanner-and-bufferreader-class-in-java/

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?