If statements (câu lệnh if)

tutorial
basic
c++

(Quoc Tuan Tran Luu) #47
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
	int v1 = rand() % 100 + 1, ip;

	cout << "Rand number has been ready, guess it, if it's smaller or equal 50, press 0, the opposite, press 1";
	cin >> ip;

	if (v1 <= 50 && ip == 0);
	{
		cout << " Congratulations !!!" << endl;
	}
	else if (v1 > 50 && ip == 1);
	{
		cout << " Congratulations !!!" << endl;
	}
	else 
		cout << "DOG !" << endl;
	
	system("pause");
	return 0;
}

chương trình báo là lỗi ở dòng 17 và dòng 21, nó nói expected statement, mọi người giúp em với !


(NBQ) #48

Ở cuối dòng 17 và dòng 21 bạn viết thừa dấu chấm phẩy. Bạn đọc lại tài liệu để biết cú pháp của câu lệnh if nhé.


(Phạm Văn Nguyện) #49
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;
int main() {
	srand(time(NULL));
	int A = rand()%100 + 1;
	int n;
	cout << "Tren man hinh se xuat hien ngau nhien mot so tu 1 den 100. Ban hay doan:\n";
	cout << "\t + Neu ban doan so do lon hon 50 thi bam so (1)\n" << "\t + Neu ban don so do be hon hoac bang 50 thi bam so (0)\n";
	cout << "\t", cin >> n;
	if (n != 0 && n != 1)
	{
		cout << "\t Ban nhap so khong hop le!\n";
	}
	else if ((n ==1 && A>50)|| (n == 0 && A <= 50))
	{
		cout <<"\t"<<A<< endl<<"\t Ban da doan dung.\n";
	}
	else
	{
		cout <<"\t"<<A<<endl<< "\t Ban da doan sai.\n";
	}
	system("pause");
	return 0;
}

(Lâm Phùng Phước Vinh) #50
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int main() {
	srand(time(NULL));
	int a = rand() % 101;
	int b;
	cout << "We have a random number from 0 to 100 ...\nLet's guess number ..." << endl;
	cout << "Enter 1 if you think the number is at least 50 , 0 if smaller than 50" << endl; 
  cin >> b ;
	if (b != 0 && b != 1)
		cout << "You enter wrong input, please try again !! " << endl;
	else {
		cout << "Random number is " << a << endl;

		if (a >= 50) {
			if (b == 1)
				cout << "So your right " << endl;
			else
				cout << "So your wrong" << endl;
		}
		else {
			if (b == 0)
				cout << "So your right" << endl;
			else
				cout << "So your wrong" << endl;
		}
	}
	system("pause ");
	return 0;
}

My first comment :smile:


(Nguyễn Duy Lân) #51

Em viết như thế này. Nhưng delta nó chỉ nhận tới dòng 9, còn lại thì nó không nhận giá trị delta nữa, mà nó cho delta=0. Như vật thì em bị sai bước nào ạ?


(rogp10) #52

So sánh là == cơ :slight_smile: dấu = lúc nào cũng là gán.


(Nguyễn Duy Lân) #53

Em cảm ơn nha. Bài chạy đúng rồi ạ


(Khoa) #55
CODE của mình ,chờ góp ý của các bạn 

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;
void main()
{
srand(time(NULL));
int random = rand() % 101
int number;
int i;
cout << "\t\tTHe RAndom NUmber GAMe\n\n";
do
{
	cout << "\n\nGuess: ";
	cin >> number;
} while (number != 1 && number != 0 && cout<<"Erorr ( Enter 1 or 0 )\n");
i = (number == 0 && random < 50) ? 1: 0 || (number == 1 && random > 50) ? 1: 0;
cout <<i<<"\n"<<"\nThe number random is: "<< random <<"\n( 1: Right / 0: Wrong)\n"<<endl;
system("pause");
}

(Nguyen Ngoc Thien) #56
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main()
{
	srand(time(NULL));
	int r = rand() % 100 + 1;
	double a;
	
	cout << "Nhap mot so co dinh de so sanh voi mot so ngau nhien chay tu 0 -> 100.\nVoi so co dinh A = ";
	cin >> a;
	cout << "So ngau nhien la: " << r << endl;
	
	if(a>r)
	{
		cout << "A > " << r;
	}
	else if(a==r)
	{
		cout << "A = " << r;
	}
	else
	{
		cout << "A < " << r;
	}
	
	return 0;
	
}

(Nguyễn Long) #57
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

float delta(float a,float b , float c )
{ float d;
 d = b*b - 4*a*c;
 return d;
 
}
int main ()
{
cout<<" giai phuong trinh bac 2 cua phuong trinh ax^2 + bx +c =0"<<endl;
int a;
cout<<"nhap a:";
cin>>a;
cout<<endl;
int b;
cout<<"nhap b:";
cin>>b;
cout<<endl;
int c;
cout<<"nhap c:";
cin>>c;
float delta1;
delta1=delta(a,b,c);
if (delta1 > 0){ float x1;
        float x2;
x1=(-b+sqrt(delta1))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(delta1))/(2*a);

cout<<"phuong trinh co 2 nghiem phan biet"<<endl<<"x1="<<x1<<" "<<"x2="<<x2;
       }
else if (delta1=0){
float x;
x=-b/(2*a);
 
cout<<"phuong trinh co nghiem kep:"<<x;  }    
         

else 
cout<<"phuong trinh vo nghiem"	;
return 0;
			 
}

(Nhật Hào) #58

Mình có viết code cho bài giải pt bậc 2 nhưng khi chạy nó không thực hiện các lệnh if :neutral_face:
Kiểu như là từ dòng nhập số a,b,c và hiện lên chương trình xong thì chỉ cho ra “Press any key to continue”
Mình không biết là mình sai chỗ nào nữa. Xin mọi người góp ý kiến!

#include <iostream> //iostream
#include <cmath> //cmath
#include <cstdlib> //cstdlib
using namespace std;

int main()
{
  float a,b,c;
  cout<<"Nhap so a: ";
  cin >> a;
  cout<<"Nhap so b: ";
  cin >> b;
  cout<<"Nhap so c: ";
  cin >> c;
  cout<< "\nPhuong trinh cua ban la: " << a <<"x^2 + "<< b <<"x + "<< c <<" = 0 ?" <<endl;
  system("pause");
  if (a!=0 && b!=0 ) //Mình nghĩ vấn đề là ở chỗ này, nó không thực hiện lệnh để in ra màn hình
  {
    float Denta = (sqrt(pow(b,2) - 4 * a * c));
    if (Denta > 0)
    {
      cout<< "Nghiem cua phuong trinh la: " << endl;
      cout<< "x1= " << (-b + Denta) / (2*a);
      cout<< "x2= " << (-b - Denta) / (2*a);
    }
    else
    {
      if (Denta == 0)
      {
        cout<< "Nghiem cua phuong trinh la x1=x2= "<< -(b)/(2*a) <<endl;
      }
      if (Denta < 0)
      {
        cout<< "Phuong trinh vo nghiem!"<<endl;
      }
    }
  }

  else
  {
    if (a==0 && b!=0)
    {
      cout<< "Nghiem cua phuong trinh la x= "<< -(c)/b <<endl;
    }
    if (a!=0 && b==0)
    {
      cout<< "Nghiem cua phuong trinh la: " << endl;
      cout<< "x1= " << sqrt((-c)/a);
      cout<< "x2= " << sqrt((-c)/a);
    }
  }
  system("pause");
  return 0;
}
Nhap so a: 4
Nhap so b: 2
Nhap so c: 3

Phuong trinh cua ban la: 4x^2 + 2x + 3 = 0 ?
Press any key to continue . . .
Press any key to continue . . .

Process return 0 (0x0) execution time : 3.730 s
Press any key to continue.
-

(Nhật Hào) #59

Here’s my code for test 1 <3

#include <iostream> // iostream
#include <cstdlib> // cstdlib

using namespace std;

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  int Number = rand() %100 + 0;
  bool Guess;
  cout <<"Please input your number: "; cin >> Guess;
  if (Number < 50)
  {
    if (Guess == true )
      cout<< "That is incorrect guest! The generating number is " << Number << " (" << Number <<"<50)" <<endl;
    else
      cout<< "That is the correct guest! The generating number is " << Number;
  }
  else
  {
    if (Guess == true)
      cout<< "That is the correct guest! The generating number is " <<Number;
    else
      cout<< "That is incorrect guest! The generating number is " << Number << " (" << Number <<">50)" <<endl;
  }
system("pause");
return(0);
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?