If statements (câu lệnh if)

tutorial
basic
c++

(Quoc Tuan Tran Luu) #47
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
	int v1 = rand() % 100 + 1, ip;

	cout << "Rand number has been ready, guess it, if it's smaller or equal 50, press 0, the opposite, press 1";
	cin >> ip;

	if (v1 <= 50 && ip == 0);
	{
		cout << " Congratulations !!!" << endl;
	}
	else if (v1 > 50 && ip == 1);
	{
		cout << " Congratulations !!!" << endl;
	}
	else 
		cout << "DOG !" << endl;
	
	system("pause");
	return 0;
}

chương trình báo là lỗi ở dòng 17 và dòng 21, nó nói expected statement, mọi người giúp em với !


(NBQ) #48

Ở cuối dòng 17 và dòng 21 bạn viết thừa dấu chấm phẩy. Bạn đọc lại tài liệu để biết cú pháp của câu lệnh if nhé.


(Phạm Văn Nguyện) #49
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;
int main() {
	srand(time(NULL));
	int A = rand()%100 + 1;
	int n;
	cout << "Tren man hinh se xuat hien ngau nhien mot so tu 1 den 100. Ban hay doan:\n";
	cout << "\t + Neu ban doan so do lon hon 50 thi bam so (1)\n" << "\t + Neu ban don so do be hon hoac bang 50 thi bam so (0)\n";
	cout << "\t", cin >> n;
	if (n != 0 && n != 1)
	{
		cout << "\t Ban nhap so khong hop le!\n";
	}
	else if ((n ==1 && A>50)|| (n == 0 && A <= 50))
	{
		cout <<"\t"<<A<< endl<<"\t Ban da doan dung.\n";
	}
	else
	{
		cout <<"\t"<<A<<endl<< "\t Ban da doan sai.\n";
	}
	system("pause");
	return 0;
}

(Lâm Phùng Phước Vinh) #50
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int main() {
	srand(time(NULL));
	int a = rand() % 101;
	int b;
	cout << "We have a random number from 0 to 100 ...\nLet's guess number ..." << endl;
	cout << "Enter 1 if you think the number is at least 50 , 0 if smaller than 50" << endl; 
    cin >> b ;
	if (b != 0 && b != 1)
		cout << "You enter wrong input, please try again !! " << endl;
	else {
		cout << "Random number is " << a << endl;

		if (a >= 50) {
			if (b == 1)
				cout << "So your right " << endl;
			else
				cout << "So your wrong" << endl;
		}
		else {
			if (b == 0)
				cout << "So your right" << endl;
			else
				cout << "So your wrong" << endl;
		}
	}
	system("pause ");
	return 0;
}

My first comment :smile:


(Nguyễn Duy Lân) #51

Em viết như thế này. Nhưng delta nó chỉ nhận tới dòng 9, còn lại thì nó không nhận giá trị delta nữa, mà nó cho delta=0. Như vật thì em bị sai bước nào ạ?


(rogp10) #52

So sánh là == cơ :slight_smile: dấu = lúc nào cũng là gán.


(Nguyễn Duy Lân) #53

Em cảm ơn nha. Bài chạy đúng rồi ạ


(Khoa) #55
CODE của mình ,chờ góp ý của các bạn 

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;
void main()
{
srand(time(NULL));
int random = rand() % 101
int number;
int i;
cout << "\t\tTHe RAndom NUmber GAMe\n\n";
do
{
	cout << "\n\nGuess: ";
	cin >> number;
} while (number != 1 && number != 0 && cout<<"Erorr ( Enter 1 or 0 )\n");
i = (number == 0 && random < 50) ? 1: 0 || (number == 1 && random > 50) ? 1: 0;
cout <<i<<"\n"<<"\nThe number random is: "<< random <<"\n( 1: Right / 0: Wrong)\n"<<endl;
system("pause");
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?