If statements (câu lệnh if)

tutorial
basic
c++

(Ngủ Cùng Sói) #25
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
	srand(time(NULL));
	int songaunhien = rand() % 100 + 1;
	int sodoan;

	cout << "Du doan so ngau nhien, neu be hon 50 nhap 0, nguoc lai nhap 1: " << endl;
	cin >> sodoan;
	if (songaunhien < 50)
	{
		if (sodoan == 0)
			cout << "Chuc mung ban da doan dung, so ngau nhien la " << songaunhien << endl;
		if (sodoan == 1)
			cout << "Dang tiec ban da doan sai, so ngau nhien la " << songaunhien << endl;
	}
	if (songaunhien > 50)
	{
		if (sodoan == 1)
			cout << "Chuc mung ban da doan dung, so ngau nhien la " << songaunhien << endl;
		if (sodoan == 0)
			cout << "Dang tiec ban da doan sai, so ngau nhien la " << songaunhien << endl;
	}

	system("pause");
	return 0;

}

(Nguyen Kien) #26
#include<iostream>

int main()
{
	float a;
	float b;
	float c;

	std::cout << "a = "; std::cin >> a;
	std::cout << "b = "; std::cin >> b;
	std::cout << "c = "; std::cin >> c;

	float delta = b*b - 4 * a*c;

	if (a == 0)
		if (b == 0)
			if (c == 0)		std::cout << "Phuong trinh vo so nghiem." << std::endl;
			else			std::cout << "Phuong trinh vo nghiem." << std::endl;
		else
			std::cout << "Phuong trinh co nghiem duy nhat: " << -c / b << std::endl;
	else if (delta > 0)
	{
		float x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
		float x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
		std::cout << "Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: " << x1 << ' ' << x2 << std::endl;
	}
	else if (delta == 0)
	{
		float x = -b / (2 * a);
		std::cout << "Phuong trinh co nghiem kep: " << x << std::endl;
	}
	else
		std::cout << "Phuong trinh vo nghiem." << std::endl;

	return 0;
}

(Nguyen Kien) #27

Anh có thể thử cách này:
B1: Window + R nhập cmd
B2: Kéo file .exe vào và Enter
B3: Kết thúc.
Mong mọi người chỉ giáo thêm :slight_smile: !


(Nông dân) #28
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	cout << "Phuong trinh bac 2 co dang: ax^2+bx+c=0 " << endl;
	double a, b, c;
	cout << "Nhap gia tri a,b,c (a != 0 ) "<< endl;
	cin >> a >> b >> c;
	cout << "phuong trinh tro thanh: " << a << "x^2 + " << b << "x + " << c << " = 0 "<<endl;
	double delta = b*b - 4 * a*c;
	if (delta < 0)
	{
		cout << "Phuong trinh vo nghiem" << endl;
	}
	else if(delta==0)
	{
		cout << "Phuong trinh co 1 nghiem duy nhat x1 = x2 = " << -b / (2 * a) << endl;
	}
	else
		cout << "Phuong trinh co 2 nghiem phan biet x1 = " << (-b + sqrt(delta)) / (2 * a) << " va x2 = " << (-b - sqrt(delta)) / (2 * a) << endl;

	
	system("pause");
	return 0;
}

ps: chạy thì đúng nhưng nếu nhâp 4 0 0 thì nó ra nghiệm là -0, có ai có cách khắc phục cho nó ra 0 thôi chỉ vơi.


(rogp10) #29

Chèn thêm 1 câu if vào :slight_smile:

Thực ra số 0 trong floating point có hai cách biểu diễn nhị phân do bit dấu.


(Nguyen Gia Huy) #30
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main(){
	
	srand(time(NULL)); 
  int num = rand() % 100 + 1; 
	
	bool nc,mt;
	std::cout << "A random number was generated\n";
	std::cout << "Do you think this number is greater than 50\n";
	std::cin >>nc;
	mt = num >=50;
	
	if (mt && nc) {
		std::cout << "Right! The random number is "<< num;
		};
	if (mt && !nc) {
		std::cout << "Wrong! The random number is "<<num<< " ( "<<num<<" > 50 )"; 
		};	
	if (!mt && !nc) {
		std::cout << "Right! The random number is "<< num;
		};
	if (!mt && nc) {
		std::cout <<"Wrong! The random number is "<<num<< " ( "<<num<<" < 50 )"; 
		};
	return 0;
}

(Nguyen Kien) #31

Các anh xem hộ em với sao em nhập ký tự ở bài 1 mà nó vẫn ra kết quả ạ ?

#include <iostream>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main(){

	srand(time(NULL));
	int randomNumber = rand() % 101;

	int guess;

	cout<<"\n Enter the guess number: ";
	cin>>guess;

	if(guess == 1){

		if(randomNumber > 50){

			cout<<"\n Right ! The random number is "<<randomNumber<<" ("<<randomNumber<<" > 50)"<<endl;
		}

		if(randomNumber < 50){

			cout<<"\n Wrong ! The random number is "<<randomNumber<<" ("<<randomNumber<<" < 50)"<<endl;
		}
	}

	if(guess == 0){

		if(randomNumber > 50){

			cout<<"\n Wrong ! The random number is "<<randomNumber<<" ("<<randomNumber<<" > 50)"<<endl;
		}

		if(randomNumber < 50){

			cout<<"\n Right ! The random number is "<<randomNumber<<" ("<<randomNumber<<" < 50)"<<endl;
		}
	}

	return 0;
}

(Nguyen Huu Tho) #32
#include <iostream>
#include <cstdlib> // su dung ham rand();
#include <ctime> // su dung ham crand(time(NULL)) tao so ngau nhien thay doi theo time;
int main()
{
	srand(time(NULL));
	int a = rand() % 101 + 1;
	std::cout << "A random number was generated \n";
	std::cout << "Enter 1 if you think it is bigger than 50 \n";
	std::cout << "Enter 0 if you think it is smaller than 50 \n";
  bool b;
	std::cin >> b;
	if ((a > 50) == b) {
		if ( a < 50) std::cout << "That Right! The random number is " << a << " ( " << a << " < 50 )\n";
		if (a > 50) std::cout << "That Right! The random number is " << a << " ( " << a << " > 50 )\n";
	}
	else {
		if (a > 50) std::cout << "Wrong! The random number is " << a << " ( " << a << " > 50 )\n";
		if (a < 50) std::cout << "Wrong! The random number is " << a << " ( " << a << " < 50 )\n";
	}
	return 0;
}

(Setani) #33

Mình làm đơn giản thế này thôi :

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {
	srand(time(NULL));//lenh nay de moi lan no chon 1 so khac nhau
	int random = rand() % 101 + 1;// nghia la random so tu 1 den 100: (100 -0 +1) +1
	cout << "Hay doan xem so ngau nhien do chung toi chon co > hoac = 50 hay khong" << endl;
	cout << " Neu ban nghi so > hoac bang = 50 hay nhan 1, neu ban nghi nho hon 50 hay nhap 0" << endl;
	int a;
	cin >> a;
	if (random >= 50 && a == 1) {
		cout << "Chuc mung ban da doan dung" << endl;
		cout << "So ngau nhien la : " << random << endl;
	}
		else if (random < 50 && a == 0) {
			cout << "Chuc mung ban da doan dung" << endl;
			cout << "So ngau nhien la : " << random << endl;
		}
			else
			{
			cout << "Ban da doan sai mat roi" << endl;
			cout << "So ngau nhien la : " << random << endl;
		}
	system("pause");
	return 0;
	}

(Hoang Nam) #34
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

int main()
{
	srand(time(NULL));
	int randomNumber = rand() % 101 + 0;
	bool a = randomNumber < 50, b;
	
	std::cout << "Enter your choice: ";
	std::cin >> b;
	if (b != a)
	{
		std::cout << "Your answer is correct ";
		if (a == 0)
			std::cout << randomNumber << " > 50" << std::endl;
		else
			std::cout << randomNumber << " < 50" << std::endl;
	}
	else
	{
		std::cout << "Your answer is wrong ";
		if (a == 0)
			std::cout << randomNumber << " > 50" << std::endl;
		else
			std::cout << randomNumber << " < 50" << std::endl;
	}
	system("pause");
}

(Lê Khôi) #35
#include <iostream>
#include <time.h>

using namespace std;
int main()

{
	int c = rand();
	int a ;
	int b ;
	cout << "0 co nghia la nho hon 50 " << endl;
	cout << "1 co nghia la lon hon 50 " << endl;
	cout << " doan coi c lon hon hay nho hon 50 ? ";
	cin >> a;
	if (a <= 0)
	{
		srand(time(0));
		for (int i = 0; i < 1; i++) {

			
			cout<<" gia tri cua c la " << 20 - rand() % 10 << endl;
		}
	cout << "chuc mung ban, ban lam tot lam " << endl;
}
	else
	{ 
			srand(time(0));
			for (int i = 0; i < 1; i++) {


				cout << " gia tri cua c la " << 20 - rand() % 10 << endl;
			
		}
			cout << "that te ban doan nham roi" << endl; }
	
	system("pause");
	return 0;
}

(Rhen Su) #36

exercise 1:
http://codepad.org/HlGCiVoP

exercise 2:
http://codepad.org/rd5Irim7


(Bui Duc Phuoc) #37
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

int main()
{
	int nhap;
	bool D;
	int RD = rand() % 101;
	std::cout << "A random number was generated" << std::endl;
	std::cout << "Guess ";
	std::cin >> nhap;
	if (RD < 50)
	{
		if (nhap == 0)
		{
			std::cout << " Oh yeah..! The random number is" << RD << "(" << "< 50)\n";
		}
		else std::cout << " F*ck..! The random number is" << RD << "(" << "> 50)\n";
		
	}
	else
	{
		if (nhap == 1)
		{
			std::cout << " F*ck..! The random number is" << RD << "(" << "> 50)";
		}
		else std::cout << " Oh yeah.! The random number is" << RD << "(" << "< 50)";
	}

	system("pause");
	return 0;
}

(...) #38
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <limits>
#include <ctime>


int main()
{
	// khai bao
	int a, secret_number;
	srand(time(NULL));
	// Dat rand () % (b - a + 1) + 1 <--- Bai 1 la tu 0 (a) -> 100 (b)
  secret_number = rand() % (100 - 0 + 1) + 0;
	
	std::cout << "Guess the random number bigger or smaller than 50, please type [1] for bigger number, type [0] for smaller number: " << std::endl;
	if (secret_number > 50)
	{
		// Nhap vao a
		std::cin >> a;
		{
			// Neu a = 1 thi bigger 
			if (a==1)
				std::cout << "The number is bigger than 50." << std::endl;
			// Neu sai thi chuong trinh dua ra ket qua
			else
				std::cout << "Wrong! The random number is: " << secret_number << std::endl;
		}
	}
	else
	{
		// Nhap vao a
		std::cin >> a;
		{
			// Neu a = 0 thi smaller
			if (a==0)
				std::cout << "The number is smaller than 50." << std::endl;
			// Neu sai thi chuong trinh dua ra ket qua
			else
				std::cout << "Wrong! The random number is: " << secret_number << std::endl;
		}
	}
	// So random bi an
std::cout << "----------------------------------" << std::endl;
	std::cout << "The true number is: " << secret_number << std::endl;

	system("pause");
}

Mình include hơi nhiều thư viện do không nhớ hàm nào đi với thư viện nào, các bạn thông cảm nha :sweat_smile:


(...) #39
#include <iostream>

int main()
{
	int a, b, c;
	int delta;
	int x1, x2;
	// Nhap vao a, b, c
	std::cout << "Nhap vao ba bien [a, b, c] theo tung line: " << std::endl;
	// Neu nhap chung a, b, c (std::cin >> a, b, c) thi chuong trinh se hieu sai --> Tach a, b, c
	std::cin >> a;
	std::cin >> b;
	std::cin >> c;
	// Tinh Delta
	delta = b*b - (4 * a * c);
	std::cout << "Gia tri cua Delta la: " << delta << std::endl;

	/* if statements */

	// Neu Delta > 0
	if (delta > 0)
	{
		x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
		x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
		{
			std::cout << "Vi Delta > 0, phuong trinh co hai nghiem, x1 la: " << x1 << ", x2 la: " << x2 << std::endl;
		}
	}
	// Neu Delta = 0
	else if (delta == 0)
	{
		x1 = x2 = -b / (2 * a);
		{
			std::cout << "Vi Delta = 0, phuong trinh co nghiem kep x1, x2 la: " << x1 << std::endl;
		}
	}
	// Neu Delta <0
	else
	{
		std::cout << "Vi Delta < 0, phuong trinh vo nghiem." << std::endl;
	}
	std::cout << "-----------------------------------------------" << std::endl;
	system("pause");
	return 0;

}

Ví dụ để nhập vào:
Delta > 0, a b c lần lượt là 2, -7, 3.
Delta = 0, a b c lần lượt là 1, -8, 16.
Delta < 0, a b c lần lượt là 8, 4, 2.


(Jacky Nguyen Anh) #41

Mình thấy mình code cũng hợp lí mà sao nó in ra sai mọi người ơi giúp mình với

///*Viết chương trình sinh ra một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 100 nhưng không in ra màn hình.
//Yêu cầu người dùng đoán xem số ngẫu nhiên vừa sinh ra lớn hơn 50 hay bé hơn 50,
//nếu chọn trường hợp bé hơn 50 nhập giá trị 0, ngược lại nhập giá trị 1.
//In kết quả thông báo người dùng đã đoán đúng hay sai ra màn hình */
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {
	srand(time(NULL));
	int a = rand() % 101 + 1;
	bool b;
	cout << "A random number was generated: " << endl;
	cout << "Guess: ", 
cin >> b;
if (b == 1) {

	if ( a > 50) {

		cout << "Right! The random number is: " << a;
		cout << a << "> 50" << endl;
	}


	if (a < 50) {
		cout << "Wrong! The random number is: " << a;
		cout << a << "< 50" << endl;
	}
}
if (b == 0) {
	if (a < 50) {

		cout << "Right! The random number is: " << a;
		cout << a << "< 50" << endl;
	}


	if (a > 50) {
		cout << "Wrong! The random number is: " << a;
		cout << a << "> 50" << endl;
	}
}

system("pause");
return 0;

}


(HK boy) #42

Bạn code đúng rồi, chỉ là bạn in ra 2 lần a nên trông sai sai thôi.

Bạn thấy chưa?


(Jacky Nguyen Anh) #43

Ahihi thì ra là vậy cảm ơn bạn nhiều nhaaaaaa :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:.


(Xep Xep) #44
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() 
{
	float a,b,c,D,x1,x2;
	cout << "nhap vao a, b, c= " ;
	cin >> a >> b >> c;
	D = b*b - 4 * a*c;
	if (D < 0)
	{
		cout << "pt vo nghiem " << endl;
	}
	else
	{
		x1 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
		x2 = -b / a - x1;
		cout << "pt co 2 nghiem: " << "x1= " << x1 << " x2= " << x2 << endl;
	}

	system("pause");
	return 0;
}

(Quang Do Truong) #46

viết gì mà dài thế

#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;

int main()
{
	srand(time(NULL));
	int n, a = rand() % 101 + 0;
	cout << "mot so ngau nhien vua duoc tao ra!" << endl;
	cout << "ban doan xem so nay co nho hon 50 khong nhe" << endl;
	cout << "neu nho hon 50, hay nhap 1, nguoc lai nhap 0: \t"; cin >> n;
	if (n != 1 && n != 0)
	{
		cout << "de nghi nhap cho chuan nhe!" << endl;
	}
	else if (n == (a<50))
	{
		cout << "hen thoi! cho ngap phai ruoi thoi nhe!" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "haha! sai roi nhe! do oc cho!" << endl;
	}
	system("pause");
	return 0;
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?