IDE không hiện vị trí code sai

Mọi người cho em hỏi là em code sai gì v ạ? Thường là em thấy nó hiện ra vị trí em code sai mà cái này nó không hiện với em kiểm tra kĩ rồi ạ

// Online C++ compiler to run C++ program online
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  int t; cin >> t;
  while(t--){
  int n, m; cin >> n >> m;
  int a[505][505];
  int dp[505][505];
  for(int i=0; i<n; i++){
    for(int j=0; j<m; j++)
    cin >> a[i][j];
}
  int res=-1e9;
  for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0; j<m; j++){
      if(i==0||j==0){
        dp[i][j]=a[i][j];
      }
      else{
      int Min = min(dp[i-1][j-1],dp[i][j-1],dp[i-1][j]);
      if(a[i][j]){
        dp[i][j]=Min+1;
      }
      else dp[i][j]=0;
      res = max(res, dp[i][j]);
    }
    }
  }
  cout << res << endl;
 }
  return 0;
}

Rõ ràng là có hiện nè bạn?

Còn muốn biết tại sao thì đọc cái này nhé

3 Likes

Mình cảm ơn ạ, mình fix dc r ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?