Hướng dẫn tạo app IOS Swift: Hello World

Hướng dẫn tạo app IOS với ngôn ngữ Swift. Hình ảnh cụ thể chi tiết :smiley:

Em chia sẻ lại những gì mình mới tìm hiểu và học được !
Mong sẽ được mọi người góp ý để hoàn thiện hơn !

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?