Hướng dẫn để show và hide up/down view mà có animation android

Để show và hide up/down view mà có animation android:

http://upques.com/questions/lam-the-nao-de-show-va-hide-up-down-view-ma-co-animation-56cdcc3d70eb7b0ae01d58cc

animation move to right

// chạy nhanh dần( accelerate ) và chậm dần( decelerate)
<set
android:interpolator="@android:anima/accelerate_decelerater_interpolator">
android:shareInterpolator="true">
    <translate
      android:duration="1500" //xảy ra trong 1,5 s
      android:fromXDelta="0%p" // chiều X từ 0
      android:toXDelta="100%p" // chiều X đến hết 
      android:fromYDelta="100%p" // chiều Y toàn bộ
      android:toYDelta="100%p" >  // chiều Y toàn bộ
/set>

retrieve:

FrameLayout container=new FrameLayout(this);
Animation animation=(Animation)AnimationUntil.loadAnimaton(R.anima.move_right);
container.startAnimation(animation);
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?