Hỏi ý tưởng việc chèn trái, phải cây nhị phân

//Mọi người cho em xin ý tưởng cách viết hàm SetLeft và SetRight như nào để có thể thêm giá trị vào cây ạ, Do không thể truyền cây vào trong 2 hàm đó nên em chưa nghĩ được cách để thêm giá trị ạ. Em cảm ơn ạ

#include <iostream>
using namespace std;
struct Node
{
  int info;
  Node *pLeft, *pRight;
};
typedef Node *Tree;
Node *getNode(int x)
{
  Node *p = new Node;
  p->info = x;
  p->pLeft = p->pRight = NULL;
  return p;
}
Node *Search(Tree T, int b)
{
  if (!T)
    return NULL;
  if (T->info > b)
    return Search(T->pLeft, b);
  else if (T->info < b)
    return Search(T->pRight, b);
  else
    return T;
}
void SetLeft(Node *X, int c){
  if (!X)
  {
    cout << "Node khong ton tai\n";
    return;
  }
  else
  {
    if (X->pLeft->info == c)
    {
      cout << "Da co node con ben trai\n";
      return;
    }
    else
      X->pLeft->info = c;
  }
}
void SetRight(Node *X, int c)
{
  if (!X)
  {
    cout << "Node khong ton tai\n";
    return;
  }
  else
  {
    if (X->pRight->info == c)
    {
      cout << "Da co node con ben phai\n";
      return;
    }
    else
      X->pRight->info = c;
  }
}
void LNR(Tree T)
{
  if (!T)
  {
    LNR(T->pLeft);
    cout << T->info << " ";
    LNR(T->pRight);
  }
}
int main()
{
  Tree T = NULL;
  int x, b, c;
  char a;
  cin >> x;
  T = getNode(x); // tao nut goc
  while (true)
  {
    cin >> a; // Ky tu cho biet chen vao trai hay phai
    if (a != 'L' && a != 'R')
      break; // Neu khong phai L hoac R thi ket thuc viec tao cay
    cin >> b >> c;
    if (a == 'L')
      SetLeft(Search(T, b), c); // chen c vao ben trai b
    else if (a == 'R')
      SetRight(Search(T, b), c); // chen c vao ben phai b
  }
  cout << "\nLNR: ";
  LNR(T);
  cout << endl;
  return 0;
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?