Hỏi vòng for được thể hiện trên lưu đồ

Anh chị ơi em hỏi cái vòng for này hoạt động như nào với ạ cái chỗ mà i++, j=i í ạ

Lưu đồ này không thể hiện vòng for đâu cậu.
Lưu đồ vòng for phải có đường đi từ condition tới điều kiện thoát nữa.
Tham khảo image

Seriously, đừng tốn thời gian của cậu vào những lưu đồ chất lượng thấp thế này chứ? @@

7 Likes


đâyy ạ

Em gửi lại sơ đồ ạ

A post was removed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?