Hỏi về ý nghĩa của void tronChanDauLeCuoi

đoạn void tronChanDauLeCuoi nghĩa của đoạn code là sao v ạ

#include<stdio.h>
void nhapMang(int A[], int& n);
void xuatMang(int A[], int n);
void tronChanDauLeCuoi(int A[], int nA, int B[], int& nB);
void main()
{
	int A[100], nA, B[100], nB;
	nhapMang(A, nA);
	tronChanDauLeCuoi(A, nA, B, nB);
	xuatMang(B, nB);
}
void tronChanDauLeCuoi(int A[], int nA, int B[], int& nB)
{
	int i;
	nB = 0;
	for (i = 0; i < nA; i++)
		if (A[i] != 0 && A[i] % 2 == 0)
			B[nB++] = A[i];

	for (i = 0; i < nA; i++)
		if (A[i] == 0)
			B[nB++] = A[i];

	for (i = 0; i < nA; i++)
		if (A[i] % 2 == 1)
			B[nB++] = A[i];
}
void nhapMang(int A[], int& n)
{
	scanf_s("%d", &n);
	for (int i = 0; i < n; i++)
		scanf_s("%d", &A[i]);
}
void xuatMang(int A[], int n)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
		printf("\nB[%i] = %d ",i ,A[i]);
}

Sorry, tớ cũng không rõ nữa. Cậu thử hỏi người viết code đó xem? Nhớ hỏi họ đề bài là gì nữa nha :smile:
Tớ sẽ đánh dấu đóng topic sau 1 ngày, vì không ai ngoài người viết hiểu được đoạn code đó.

3 Likes

This topic was automatically closed after 24 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?