Hỏi về vòng lặp với continue

Nhập môn, khó khăn trong vòng lặp , các cao nhân chỉ giáo với ạ. Thanks

x = 1
while x < 20:
  if x % 2 != 0 :          
    x = x + 2                   
    continue                 
  
  y = x * 2
  print(f"x = {x}, y = {y}")          
  x = x + 1

mọi người cho em hỏi, trên continue x = x + 1 thì in ra kết quả, còn khi x = x +2 thì không in. Nghĩa là sao ạ .

Vì khi đó (x = x + 2) nó luôn luôn chạy vào trong if và gặp continue thế là cứ tiếp tục như vậy.

1 Like

if là số lẽ , nghĩa là nếu x là số lẽ thì nó bỏ qua và chạy continue ở phía dưới phải không bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?