Hỏi về vấn đề đọc file trong c++

Em có 1 đoạn code nhỏ dưới đây và khi sử dụng thì phần (sach) lại bị bỏ qua và không đọc được dữ liệu từ file vào biến (sach),mọi người cho em hỏi là nên làm thế nào ạ .

void sinh_vien::docfile(ifstream &ifs){
    hoten=new char[50];
    sach=new char[50];
	ifs.getline(hoten,50);
	getline(ifs,lop);
	ifs >> madinhdanh;
    ifs >> mssv;
    getline(ifs, ngaythangnamsinh);
	ifs.getline(sach,50);
	getline(ifs,thanhvien);
	
}

Cấu trúc tập tin dữ liệu như thế nào?
Sao lại dùng cả charstring vậy?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?