Hỏi về unicode (tiếng Việt) trong Qt sử dụng QString::fromUtf8()?

Hiện mình đang có 1 cái message bằng tiếng Việt có dấu, mình dùng QString::fromUtf8(“tiếng Việt”) nhưng nó không hiển thị được, các bạn có cách nào không?

Nó không biên dịch được hay không hiển thị hay hiển thị sai? Bạn vui lòng mô tả chi tiết!
Trong tài liệu của QString thì có 2 dạng tham số cho fromUtf8(): char*QByteArray. Kiểu char là 1 byte và không hỗ trợ Unicode. Có lẽ bạn nên dùng dạng thô của UTF8, dạng lưu trữ, không phải dạng hiển thị.
Hãy thử:

QString::fromUtf8("Tiếng Việt"); // Tiếng Việt
3 Likes

mình dùng như bạn thì không hiển thị được nên dùng QString::fromWCharArray(L"Tiếng Việt") thì lại okie, dù sao cũng cảm ơn bạn nhé!

^ https://en.cppreference.com/w/cpp/language/string_literal

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?