Hỏi về tính đóng gói

cho mình hỏi là tính đóng gói ngoài việc kiểm soát được việc không cho người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ ra thì nó còn có tác phụ gì khác không ạ

phân quyền cho các class bên ngoài truy cập vào thuộc tính hay phương thức có modifier ngăn chặn việc gán giá trị hay truy xuất lung tung.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?