Hỏi về so sánh chuỗi

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int linearsearch(string *a, int n, string s){
  int i=0;
  a[n]=s;
  while(strcmp(a[i],s)!=0){
    i++;
  }
  if(i<n){
    return i;
  }
  else return -1;
}

int main()
{
  int n;
  string s;
  cout<<"Nhap so luong nguoi: "<<endl;
  cin>>n;
  string *a = new string[n];
  for(int i=0;i<n;i++){
    getline(cin,a[i]);
  }
  while(1){
  cout<<"Chuoi sau khi nhap: "<<endl;
    for(int i=0;i<n;i++){
      cout<<a[i]<<" ";
    }


  cout<<"\nNhap ten nguoi can tim: ";
  getline(cin,s);
  cout<<"Ket qua tim kiem: "<<linearsearch(a,n,s)<<"\n\n";
  }
  delete[] a;
  return 0;
}

gặp lỗi ở dòng while(strcmp(a[i],s)!=0), mình bị sai đoạn nào vậy mn. Lâu lắm rồi mới sờ vào code quên gần hết :sweat_smile:

1 Like

Cú pháp của hàm strcmp() là:

int strcmp(const char *str1, const char *str2);

Theo mình, lỗi ở đây là do compiler không thể convert ‘std::string’ sang ‘constant char*’.

2 Likes

Hình như thằng string so sánh dc luôn ko cần hàm như char.

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int linearsearch(string *a, int n, string s){
  int i=0;
  a[n]=s;
  while(a[i]!=s){
    i++;
  }
  if(i<n){
    return i;
  }
  else return -1;
}

int main()
{
  int n;
  string s;
  cout<<"Nhap so luong nguoi: "<<endl;
  do{
    cin>>n;
  }while(n<2);
  cout<<"\nDa nhap thanh cong voi so nguoi la: "<<n<<endl;
  string *a = new string[n];
  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<"Nhap ten nguoi thu: "<<i+1<<endl;
    getline(cin,a[i]);
  }
  cout<<"\n\nChuoi sau khi nhap: "<<endl;
    for(int i=0;i<n;i++){
      cout<<a[i]<<" "<<endl;
  }
  while(1){
  cout<<"\nNhap ten nguoi can tim: ";
  getline(cin,s);
  cout<<"Ket qua tim kiem: "<<linearsearch(a,n,s)<<"\n\n";
  }
  delete[] a;
  return 0;
}

Đã so sánh được nhưng khá kỳ là nó ko cho mình nhập tên người đầu tiên
1

Chỉ cần xóa bộ đệm trước khi getline() thôi bạn.

for(int i = 0; i < n; i++) {
    fflush(stdin);
    cout << "Nhap ten nguoi thu: " << i + 1 << endl;
    getline(cin, a[i]);
  }
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?