Hỏi về query DB oracle

database
oracle

(Tuân Nguyễn) #1

Bác nào cho em hỏi. Em có 1 câu query và khi em insert nó có giá trị khác so với giá trị mà check sau khi commit. Vậy có khi nào câu query bị thay đổi sau khi executequery và trước khi commit ko


(rogp10) #2

Oracle không khóa bảng mà nhân bản nó lên.

Oracle’s implementation is to maintain separate versions of the related data blocks. The uncommitted changes made in one transaction are visible within the transaction that made them, while other sessions will see the old, unchanged version. In this way, isolation is maintained and select statements never block .


(Hai Lúa) #3

Đã đọc vài lượt vẫn chưa chắc 100% bạn muốn gì !
Bạn có thể hiểu thêm về cách Oracle quản lý transaction để có thể hiểu rõ hơn.

Có thể tham khảo clip này, phần quản lý transaction khoảng phút thứ 41:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?