Hỏi về phạm vi truy cập trong C++

Em đang tìm hiểu về design partern và có 1 thắc mắc như sau:

/**
 * The Product interface declares the operations that all concrete products must
 * implement.
 */

class Product {
 public:
 virtual ~Product() {}
 virtual std::string Operation() const = 0;
};

/**
 * Concrete Products provide various implementations of the Product interface.
 */
class ConcreteProduct1 : public Product {
 public:
 std::string Operation() const override {
  return "{Result of the ConcreteProduct1}";
 }
};
class ConcreteProduct2 : public Product {
 public:
 std::string Operation() const override {
  return "{Result of the ConcreteProduct2}";
 }
};

/**
 * The Creator class declares the factory method that is supposed to return an
 * object of a Product class. The Creator's subclasses usually provide the
 * implementation of this method.
 */

class Creator {
 /**
  * Note that the Creator may also provide some default implementation of the
  * factory method.
  */
 public:
 virtual ~Creator(){};
 virtual Product* FactoryMethod() const = 0;
 /**
  * Also note that, despite its name, the Creator's primary responsibility is
  * not creating products. Usually, it contains some core business logic that
  * relies on Product objects, returned by the factory method. Subclasses can
  * indirectly change that business logic by overriding the factory method and
  * returning a different type of product from it.
  */

 std::string SomeOperation() const {
  // Call the factory method to create a Product object.
  Product* product = this->FactoryMethod();
  // Now, use the product.
  std::string result = "Creator: The same creator's code has just worked with " + product->Operation();
  delete product;
  return result;
 }
};

/**
 * Concrete Creators override the factory method in order to change the
 * resulting product's type.
 */
class ConcreteCreator1 : public Creator {
 /**
  * Note that the signature of the method still uses the abstract product type,
  * even though the concrete product is actually returned from the method. This
  * way the Creator can stay independent of concrete product classes.
  */
 public:
 Product* FactoryMethod() const override {
  return new ConcreteProduct1();
 }
};

class ConcreteCreator2 : public Creator {
 public:
 Product* FactoryMethod() const override {
  return new ConcreteProduct2();
 }
};

/**
 * The client code works with an instance of a concrete creator, albeit through
 * its base interface. As long as the client keeps working with the creator via
 * the base interface, you can pass it any creator's subclass.
 */
void ClientCode(const Creator& creator) {
 // ...
 std::cout << "Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.\n"
      << creator.SomeOperation() << std::endl;
 // ...
}

/**
 * The Application picks a creator's type depending on the configuration or
 * environment.
 */

int main() {
 std::cout << "App: Launched with the ConcreteCreator1.\n";
 Creator* creator = new ConcreteCreator1();
 ClientCode(*creator);
 std::cout << std::endl;
 std::cout << "App: Launched with the ConcreteCreator2.\n";
 Creator* creator2 = new ConcreteCreator2();
 ClientCode(*creator2);

 delete creator;
 delete creator2;
 return 0;
}

Nếu như chuyển phạm vi truy cập của hàm SomeOperation từ public về protected thì hàm ClientCode sẽ báo lỗi không truy cập được hàm SomeOperation, các thành phần mang thuộc tính protected chỉ có thể được truy cập bên trong phạm vi lớp và các lớp con kế thừa nó, vậy tại sao đối tượng creator trong hàm ClientCode không truy cập được hàm SomeOperation?

Protected chỉ truy cập được bên trong child class của Creator thôi. Còn chỗ này là đang gọi tới public của Creator: const Creator& creator

void ClientCode(const Creator& creator) {
 // ...
 std::cout << "Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.\n"
      << creator.SomeOperation() << std::endl;
 // ...
}

creator.SomeOperation()

3 Likes

ví dụ như bí mật trong bang hội thì người trong bang hội nói chuyện với nhau mới nói về bí mật đó được, chứ bị bắt rồi tra hỏi thì ko nói bí mật đó ra. Sư phụ bang Creator truyền bí kíp võ công SomeOperation cho các đệ tử thuộc phái ConcreteCreator1, bảo là đừng cho người ngoài bang biết aka protected, hàm ClientCode là người ngoài bang hội sao ép người trong bang creator hé lộ bí kíp võ công SomeOperation ra được :triumph:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?